Ứng dụng bao jumbo chống phình

Bao jumbo chống phình truyền thống dùng vách chống phình bằng vải phẳng. Vai trò của gia cường trong các bao chứa nguyên liệu...